Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning blir aktuellt i tre olika situationer:

  1. Bodelning vid skilsmässa
  2. Bodelning under äktenskapet av ekonomiska skäl utan att makarna skiljer sig
  3. Bodelning när en av makarna avlider

För mer ingående information om bodelning så rekommenderar vi Bodelning.nu!

Bodelning vid skilsmässa genomförs i tre steg:

  1. Först görs en bouppteckning, dvs en förteckning över makarnas samlade tillgångar och skulder vid tidpunkten för skilsmässoansökans inlämnande.
  2. Därefter görs en andelsberäkning vid vilken tillgångarna och skulderna enligt bouppteckningen värderas. Vanligen värderas tillgångarna till sitt marknadsvärde. Från dessa tillgångar frånräknas skulderna.
  3. Slutligen görs en lottläggning varvid de specifika egendomsobjekten fördelas mellan makarna.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal upprättat av jurister!