Fastighetsjuridik

Fastighetsjuridik

Reglerna inom fastighetsjuridiken finns i Jordabalken. I Jordabalkens första kapitl deklareras sålunda att: ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter.” Fast egendom är alltså jord, dvs mark i vid bemärkelse eftersom den även kan bestå av exempelvis vatten eller skog. Marken är indelad i fastigheter där varje fastighet har en officiell beteckning.

Vad gäller fastighetstillbehör så regleras dessa i Jordabalkens andra kapitel. Alla föremål som hör till fastigheten utan att vara en direkt beståndsdel av själva marken anses vara tillbehör till fastigheten.

I de tre första paragraferna i jordabalkens andra kapitel beskrivs den systematik varigenom vissa föremål anses utgöra tillbehör till fastigheten. Dessa tillbehör indelas i tre kategorier:

1. Allmänna fastighetstillbehör
2. Byggnadstillbehör
3. Industritillbehör
Gemensamt för alla dessa kategorier är att det förutsätts (presumeras) att föremålet utgör tillbehör till fastigheten om ett visst samband finns mellan föremålet och fastigheten.

Läs mer om fastighetsjuridikJuridik på Internet!

Ladda ner de dokument du behöver på Juridiska Dokument!