Samboavtal

Samboavtal

Samboavtal
Samboavtal fyller en allt viktigare funktion eftersom det är vanligare att ett par lever tillsammans som sambor än att de gifter sig. Det är viktigt att känna till att sambor inte har samma juridiska skyddsnät som gifta har i ett äktenskap. Följande är viktigt att veta om att leva som sambor:

  • Sambor ärver inte varandra.
  • Sambor har ingen underhållsskyldighet gentemot varandra vid en separation.
  • Vid bodelning i ett samboförhållande skall endast den gemensamma bostaden samt det gemensamma bohaget fördelas.
  • I ett samboförhållande har bara mamman vårdnaden om gemensamma barn om föräldrarna inte gjort en anmälan till skattemyndigheten om gemensam vårdnad.
  • Sambolagen reglerar hur sambornas gemensamma bostad och bohag (samboegendom) skall fördelas vid en bodelning. Genom sambolagen har vardera sambon rätt till hälften av samboegendomen.
  • Som samboegendom räknas permanentbostad (såsom villa och lägenhet), möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Det har ingen betydelse vem som har betalat vad av samboegendomen, utan det som tas i beaktande är huruvida egendomen har införskaffats för gemensamt bruk under tiden man har sammanbott. Till samboegendom räknas inte banktillgodohavanden, bil, båt, sommarstuga, aktier, arv eller gåva som erhållits som enskild egendom, egendom som används för fritidsändamål eller sådan egendom som vardera sambon ägde/innehade innan samboförhållandet inleddes.

Vill ni avtala bort sambolagens bodelningsregler så kan ni göra detta genom att köpa ett samboavtal på Juridiska Dokument!